Algemene voorwaarden

HOME / Algemene voorwaarden

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN NAMÁRIË (“DE DIENST”), STEM JE IN MET DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. LEES DEZE GOED DOOR.

HET GEBRUIK VAN NAMÁRIË (OF ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN)

Wij leveren de dienst middels software die wij ontwikkeld hebben, in samenwerking ontwikkeld hebben, of die derde partijen ontwikkeld hebben. Er zijn geen bedrijfseigen componenten welke u tegenhouden om uw berichten of andere persoonlijke informatie naar een andere dienst over te brengen.

U bent een waardevolle klant. Alle diensten worden betaald met uw jaarlijkse bijdrage. Er zijn geen inkomstenbronnen van derde partijen, en er wordt geen persoonlijke informatie verkocht. Wij verlenen de dienst zolang u ons nodig hebt.

Net zoals wij, heft u ook verplichtingen. Tot deze, maar zijn niet gelimiteerd tot, horen de betaling van de bijdrage volgens de prijslijst en gebruik van de dienst binnen wettelijke kaders. U bent daarom verantwoordelijk voor alle inhoud die geplaatst wordt en de activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ook wanneer anderen middels uw naam en wachtwoord deze content plaatsen. Wij claimen geen intellectueel eigendom over de gegevens die u op de dienst plaatst, alles blijft van u.

Wanneer u een account bij ons opent, gebruik het dan waarvoor het bedoeld is. Gebruik deze dienst niet voor privacy-inbreuk of voor het schenden van andermans rechten. Onder misbruik rekenen wij, maar is niet gelimiteerd tot, het sturen van ongevraagde e-mail (spam) of het opgeven van een valse identiteit met het doel onjuiste berichten te verspreiden. Alles dat u doet met de dienst wat duidelijk niets te maken heeft met het doel van de dienst, wordt gezien als misbruik.

U stemt ermee in dat u uw account-wachtwoord en de geüploade informatie vertrouwelijk houdt en niet zal delen met anderen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor enig verlies of schade wanneer u zich niet aan deze beveiligingsverplichting houdt. Wanneer u erachter komt dat er ongeautoriseerd toegang heeft plaatsgevonden tot uw wachtwoord of account, neem dan direct contact op.

Naast de reguliere berichten welke benodigd zijn voor het goed functioneren van uw account zoals u zelf ingesteld hebt, kan het gebeuren dat wij u moeten informeren over de dienstverlening of administratieve zaken. Wij proberen deze benodigde communicatie op een minimum te houden.

Als u de voorwaarden van deze overeenkomst overtreedt, zal Namárië de situatie proberen recht te zetten, inclusief de schorsing of beëindiging van uw account. Wij zullen ons richten op rechtvaardigheid en proportionaliteit. Namárië behoudt zich het recht voor om later stappen te ondernemen tegen schendingen, ook als we besloten hebben niet direct maatregelen te nemen.

INWERKINGTREDING, TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze overeenkomst treedt in werking met de elektronische bevestiging van het abonnement bij Namárië. Er zit in dit opzicht geen verschil tussen een betaald en gratis account.

Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Het kan beëindigd worden door beide partijen met bijna onmiddellijke ingang. Maar gezien wij uw informatie behouden tot het einde van het abonnement, zal er geen teruggave van betaalde bijdragen plaatsvinden. Er is geen sprake van dit informatiebehoud wanneer u het abonnement handmatig beëindigd, maar ook hiervoor wordt er geen teruggave gegeven.

Bedenk dat u zelf verantwoordelijk bent voor een juiste beëindiging van uw account. Normaal gebeurt dit door simpelweg te sterven. Huh? Ja, we weten dat dit wat vreemd of hard klinkt maar dat is hoe het werkt. Wij zijn nog nooit een klant verloren omdat ze ontevreden zijn met onze dienstverlening, enkel als natuurlijk onderdeel ervan...

Deze vorm van beëindiging is bedroevend maar wel de makkelijkste manier. En onze dienstverlening is ook ontworpen om precies dat te doen. Is een ‘post mortem’-bericht niet binnen 3 uur na verzending door u beantwoordt, dan wordt dit juridisch uitgelegd als beëindiging. Onthoud, op dat moment gaan we ervan uit dat u dit leven verlaten hebt, en dat u dus geen behoefte meer hebt aan onze dienst. We bedanken u dat u onze klant wilde zijn tot het einde en we wensen u een veilige reis naar waar uw persoonlijke overtuigingen u zullen brengen.

Drie uur nadat het laatste (post mortem) bericht is verstuurd, zal de geplande uitgifte van uw berichten en bestanden plaatsvinden. Op hetzelfde moment wordt uw account ontoegankelijk voor u. Alle pogingen om toegang te verschaffen tot uw account zullen worden gelogd. Zou u, door welke reden dan ook, toch nog leven, dan verwelkomen we u graag als nieuwe klant. We stellen voor dat u dan contact opneemt met support@namarie.com

Een verzoek via e-mail of telefoon, om je account te beëindigen wordt niet gezien als beëindiging. Naast het niet reageren op uw laatste ‘post mortem’-bericht kan u op elk moment binnen uw profiel, uw account opzeggen. Het profielscherm bevat een link om je account te beëindigen. Na bevestiging per e-mail of SMS zal de inhoud van uw account direct ontoegankelijk worden voor de dienst. Binnen 30 dagen is alle inhoud permanent verwijderd van alle back-ups en logbestanden. Deze informatie kan niet teruggehaald worden zodra het is verwijderd.

Als u uw abonnement 30 dagen voordat deze afloopt opzegt, zal de beëindiging direct plaatsvinden en zal u niet voor verlenging hoeven te betalen. Als er minder dan 30 dagen van uw huidige abonnement over zijn, zal uw abonnement nog een jaar doorlopen en wordt deze in rekening gebracht.

Als het voorkomt dat wij besluiten u niet langer te accepteren als klant, dan zal dit zonder reden gebeuren. Het is een beslissing die Namárië maakt, en die maken wij niet lichtvaardig. U zult dan met goede argumenten moeten komen om ons ervan te overtuigen de beslissing terug te draaien. Als wij erin volharden, dan zal het resulteren in het afsluiten van toegang tot uw account en de beëindiging en verwijdering van je bestanden en account. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden.

DATA PRIVACY EN BEVEILIGING

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Voor onze Nederlandse cliënten is de Nederlandse wet is van toepassing op deze dienst. Wij doen ons uiterste best om het maximale aan privacy te bieden binnen deze wetgeving. Dat wil zeggen dat er geen toegang verschaft wordt aan derde partijen zonder bevel van een Nederlandse rechter. Lees ons privacy-beleid voor meer informatie.

Wij houden een minimum aan logbestanden aan technische informatie aan welke nodig is om de dienstverlening te verbeteren of eventuele problemen op te lossen. Ondanks dat de dienst gebruik maakt van een ontwerp waarbij veiligheid centraal staat, is falen altijd mogelijk. Wij raden daarom sterk aan om buiten de dienst om, extra kopieën te bewaren van de informatie en bestanden die u aan de dienst hebt toevertrouwd.

GARANTIES EN VRIJWARINGEN

Wij leveren de dienst met professionele vaardigheden en zorg en proberen het maximale te halen uit de tot deze dienst beschikbare middelen. Buiten uitdrukkelijk weergegeven in deze voorwaarden, doet Namárië geen beloftes over de dienstverlening.

Namárië behoudt het recht om op ieder moment de dienst – of delen daarvan – aan te passen of te veranderen of te stoppen, tijdelijk dan wel permanent, zonder opgave vooraf. Wij zijn geen enkele partij verantwoording schuldig voor aanpassingen, onderbrekingen of het stoppen van de dienstverlening.

Hieronder valt in het bijzonder de informatie in de dienstverlening, functionaliteit van de dienstverlening, de betrouwbaarheid en de toegankelijkheid. De dienst wordt aangeboden zoals hij is.

Namárië kan niet garanderen dat de data vrij is van defecten, virussen of dat het zonder onderbrekingen kan functioneren of fouten in data opgelost kunnen worden.

De geïmpliceerde garanties dat data nauwkeurig, passend, van voldoende kwaliteit is en geen inbreuk maakt, kan derhalve niet door u worden afgedwongen.

We bieden enkel technische ondersteuning via e-mail.

AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan door de wet, is de aansprakelijkheid van Namárië en haar medewerkers uitgesloten voor gederfde winst, omzet, persoonlijke gegevens, financiële verliezen of enige andere indirecte, speciale of gevolgschade. In het bijzonder, onze aansprakelijkheid voor nalatigheid, evenals onze aansprakelijkheid voor hulppersonen, is uitgesloten.

Voor zover toegestaan door de wet, zal de totale aansprakelijkheid van Namárië voor elke claim onder deze voorwaarden, met inbegrip van alle impliciete garanties, beperkt zijn tot het bedrag dat is betaald in het afgelopen jaar van het gebruik van de dienst.

Namárië is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeien uit het bezit van, het gebruik van, of het onvermogen om, de gegevens, inclusief, zonder beperking, winstderving, verlies van goodwill, werkonderbreking, verlies van gegevens, of computerdefecten dan wel -storingen, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, en ongeacht de vordering of verplichting is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, schending van de garantie of andere wettelijke of billijke theorie.

VRIJWARING

U vrijwaart Namárië, onze filialen en medewerkers van iedere vordering, acties of rechtszaken die voortvloeien uit, of in verband met, het gebruik van de dienst of schending van deze voorwaarden, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit vorderingen, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud, het uiterlijk en het gevoel van de dienst, en de dienst zelf is eigendom van Namárië B.V.

U behoudt het eigendom van uw inhoud. Wij maken geen aanspraak op het intellectueel eigendom van het materiaal dat u aan de dienst toevertrouwd. Al het materiaal dat intellectueel eigendom van u is, zal eigendom van u blijven.

Namárië controleert het materiaal niet maar behoud het recht (maar niet de verplichting) om materiaal dat door u via de dienst beschikbaar wordt gesteld, naar eigen inzicht te weigeren of te verwijderen.

Wij stellen het niet op prijs wanneer u programmeer- of opmaakcode van de dienst dupliceert, kopieert, of hergebruikt. Ook bent u niet bevoegd om tekst, inhoud of grafische elementen te gebruiken zonder expliciete schriftelijke toestemming van Namárië B.V.

Wijziging van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door Namárië B.V. Bepalingen of voorwaarden gesteld door u als gebruiker van de dienst, die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Namárië B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Namárië B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Deze voorwaarden of de gehanteerde prijs, kunnen tijdens de looptijd van uw abonnement worden gewijzigd. Hiervoor zijn verschillende redenen denkbaar. Als wij overgaan tot wijziging van de voorwaarden of de prijs, zullen wij u hierop via een e-mail en/of via een notificatie in uw account wijzen. U heeft dan 15 dagen de tijd om deze wijzigingen te accepteren of niet.

Indien u de wijziging(en) accepteert, zal het abonnement onder de nieuwe voorwaarden worden doorgezet. Kiest u ervoor om het niet te accepteren, dan zal uw abonnement automatisch worden beëindigd. Er zal geen restitutie van betalingen plaatsvinden. U krijgt in dat geval 30 dagen de tijd uw data veilig te stellen, waarna uw account niet meer toegankelijk is. Iedere wijziging, dus verwijdering of nieuwe toevoeging, van of aan de bestaande dienst, inclusief het beschikbaar stellen van andere diensten of mogelijkheden, zal onderdeel uitmaken van deze Algemene voorwaarden. Voortdurend gebruik van de Dienst, zal worden gezien als uw toestemming met deze wijzigingen.

Deze Voorwaarden hebben betrekking op de gehele overeenkomst tussen u en ons. Als blijkt dat onderdelen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, zal dat geen invloed hebben op de overige onderdelen van deze Voorwaarden. Deze blijven dan onverkort van kracht. Voor het niet geldende onderdeel zal een – naar de aard van dat onderdeel – zoveel als mogelijk gelijkluidende tekst in de plaats komen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Namárië B.V. en gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam